กระบวนการขั้นตอนการรับน้ำมันลงถังน้ำมันเหล็ก

เพิ่มความปลอดภัยด้วยขั้นตอนการรับน้ำมัน ลงถังน้ำมันเหล็กที่มีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการรับน้ำมันลงถังน้ำมันเหล็ก

สำหรับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันที่มีความจำเป็นต้องการใช้ชีวิตในประจำวันของพวกเราทุก ล้วนมีกระบวนการขั้นตอนการทำงานแต่ของละอุปกรณ์ภายในปั๊มน้ำมันที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ขั้นตอนการถ่ายโอนน้ำมันผ่านหัวจ่ายน้ำมันจากตู้จ่ายน้ำมันภายในปั๊ม มีขั้นตอนการคำนวณน้ำมันที่ถูกใช้งานในแต่ละวันทั้งยังสามารถตรวจสอบการใช้งานได้ด้วยระบบจัดการน้ำมันที่ชาญฉลาด และยังมีอีกหนึ่งขั้นตอนการทำงานที่จัดได้ว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมปั๊มน้ำมัน นั่นก็คือขั้นตอนการรับส่งน้ำมันที่ถูกนับเป็นเป็นขั้นตอนการทำงานอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆ ก่อนที่น้ำมันจะถูกส่งไปถึงรถยนต์ของผู้ใช้งาน

ความสำคัญของการมีขั้นตอนการรับน้ำมันที่มีประสิทธิภาพ

ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันแน่นอนว่าผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญทุกกระบวนการในการทำงานเป็นอันดับแรก เนื่องจากอย่างที่เราทราบกันดีว่าน้ำมันเชื้อเพลิงถูกจัดเป็นวัตถุไวไฟที่อาจส่งผลกระทบเป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนโดยรอบหากขาดการเฝ้าระวังที่มีมาตรฐาน เพราะอย่างนี้เองเราจึงต้องมีกระบวนการขั้นตอนการรับน้ำมันลงถังน้ำมันเหล็กที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานทุกขั้นตอน เพื่อที่นอกจากจะป้องกันการเกิดอุบัติที่เหตุที่เราไม่ต้องการแล้วยังสามารถช่วยให้มั่นใจว่าน้ำมันที่เรารับมานั้นถูกต้องชัดเจนตามที่ตกลงกันไว้หรือไม่

ขั้นตอนการรับน้ำมันลงถังน้ำมันเหล็กอย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างที่เราทราบแล้วว่าขั้นตอนการรับน้ำมันที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าทั้งผู้ใช้งานและผู้รับบริการนั้นมีความปลอดภัย และยังช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับน้ำมันตรงตามความต้องการที่ตกลงกันไว้ โดยเราสามารถดำเนินขั้นตอนการรับน้ำมันลงถังน้ำมันเหล็กให้มีประสิทธิภาพได้ดังนี้

  • มั่นใจการรับส่งน้ำมันเริ่มจากการตรวจสอบ ผู้รับน้ำมันต้องตรวจสอบองค์ประกอบสำคัญก่อนการรับน้ำมันลงถังน้ำมันเหล็กทุกครั้งเช่น ตรวจสอบเอกสารการจัดส่งกับสถานที่รับน้ำมัน ตรวจสอบชื่อบริษัทและที่อยู่ของลูกค้า นั้นถูกต้องกับปั๊มน้ำมันของเราหรือไม่เพื่อป้องกันโอกาสผิดพลาดที่ผู้ส่งน้ำมันอาจส่งผิดสถานที่

  • รอผู้ส่งน้ำมันเตรียมรถเข้าจุด สำหรับขั้นตอนนี้เป็นส่วนของผู้ส่งน้ำมันก่อนการลงน้ำมันในถังน้ำมันเหล็กของเรา โดยผู้ส่งน้ำมันจะค่อยๆเข้าจอดรถสู่บริเวณเทียบจุดลงน้ำมัน และจอดรถตามขั้นตอนที่ถูกต้องคือปลดเกียร์ว่าง ปิดไฟหน้า ปิดระบบแอร์ ดับเครื่องยนต์ ปิดสวิทย์ตัดระบบไฟ และเริ่มบันทึกใบลงเวลาที่ผู้ขับรถมาถึง หลังจากนั้นจึงเริ่มสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล วางขอนหนุนล้อ ถังดับเพลิงและกรวยยางทั้งสองด้านของตัวรถเพื่อให้มั่นใจว่าขั้นตอนการรับน้ำมันลงถังน้ำมันเหล็กของเรานั้นปลอดภัยทุกขั้นตอน

  • ผู้รับน้ำมันเริ่มตรวจรับน้ำมัน สำหรับขั้นตอนนี้ผู้รับควรตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารใบส่งสินค้าควบคู่ไปกับการตรวจสอบน้ำมันในรถส่งน้ำมันในรถว่าผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ส่งมาถูกต้องตรงตามชนิดที่ผู้รับน้ำมันสั่ง โดยในเอกสารใบรับน้ำมันมีรายละเอียดที่สำคัญคือ ชื่อบริษัทผู้ส่ง สถานที่รับส่งน้ำมัน ชนิดและปริมาณของน้ำมัน แล้วเจ้าหน้าที่และพนักงานส่งน้ำมันดำเนินการตรวจซีลว่าสภาพของซีลและหมายเลขซีลว่าตรงกับในใบส่งของหรือไม่ หลังจากนั้นจึงตรวจสอบถังน้ำมันเหล็กของผู้รับน้ำมันว่ามีน้ำมันเหลืออยู่ที่เท่าไหร่ เพียงพอต่อการรับน้ำมันที่สั่งมาได้หรือไม่ หากไม่เพียงพอพนักงานส่งน้ำมันจะทำการติดต่อกลับหาบริษัท แต่ถ้าหากตรวจสอบร่วมกันแล้วถังน้ำมันเหล็กของผู้รับน้ำมันสามารถรองรับได้ ก็สามารถเริ่มกรอกรายละเอียดลงในใบลงน้ำมันแบบชั่วคราวให้ครบถ้วนได้ทันที หลังจากนั้นจึงเริ่มตรวจสอบระดับน้ำมันของผู้ส่งผ่านระดับแป้น (Top Load) ที่บริเวณหลังรถส่งน้ำมัน หากพบว่าน้ำมันไม่ตรงพนักงานผู้ส่งจะทำการติดต่อบริษัทอีกหนึ่งครั้ง

  • เริ่มตรวจสอบสิ่งเจือปน ภายหลังตรวจสอบปริมาณของทั้งผู้ส่งและภายในถังน้ำมันเหล็กของผู้รับแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนการตรวจสอบสิ่งเจือปนภายในน้ำมันของผู้ส่งลักษณะภายนอกของน้ำมันที่ส่งมามีสิ่งอื่นที่ไม่พึงประสงค์เจือปนมาด้วยหรือไม่ โดยสามารถตรวจสอบได้จากการนำถังเดรนมาเดรนน้ำมันเพื่อตรวจสอบชนิดของน้ำมัน สีของน้ำมันและสิ่งเจือปน หากเสร็จสิ้นแล้วจึงเทลงช่องรับที่ผู้รับน้ำมันเตรียมเอาไว้ ในขั้นตอนนี้สิ่งสำคัญคือต้องคีบสายดินระหว่างถังเดรนกับรถด้วยทุกครั้ง

  • เริ่มขั้นตอนการต่อท่อ จัดเป็นขั้นตอนก่อนการสูบถ่ายน้ำมันลงถังน้ำมันเหล็ก โดยพนักงานส่งน้ำมันจะเริ่มทำการต่อท่อโดยมีเจ้าหน้าที่รับน้ำมันเป็นผู้บอกตำแหน่งท่อรับน้ำมันและตรวจสอบท่อและวาล์วจากท่อรับจนถึงถังรับว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ครบถ้วน ผู้ส่งน้ำมันจะทำการต่อท่อและยืนยันกับผู้รับว่าชนิดน้ำมันถูกต้องก่อนการลงน้ำมันแล้วเจ้าหน้าที่รับน้ำมันถึงจะสามารถเซ็นชื่อรับน้ำมันก่อนการเปิดวาล์วเพื่อยืนยันความถูกต้อง

  • เริ่มเตรียมการถ่ายน้ำมัน พนักงานส่งน้ำมันจะเริ่มตรวจสอบว่าวาล์วมีการรั่วซึมหรือไม่ หากสภาพสมบูรณ์ครบถ้วนพนักงานรับน้ำมันสามารถเปิดวาล์วรับน้ำมันพร้อมกับการที่ผู้ส่งน้ำมันเปิดวาล์วจ่ายน้ำมันลงถังน้ำมันเหล็กของเรา ในขั้นตอนนี้พนักงานส่งน้ำมันจะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์และเปิดสวิทย์ปั๊มวาล์วทางจ่ายและเปิดวาล์วทางเข้าปั๊ม ขณะอยู่ในขั้นตอนนี้พนักงานรับน้ำมันและพนักงานส่งน้ำมันต้องอยู่ประจำการในตำแหน่งตลอดเวลาในขณะที่มีการส่งถ่ายเพื่อความปลอดภัย

  • ตรวจเช็กว่ามีน้ำมันค้างท่อหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีน้ำมันค้างหลงเหลือภายในท่อที่อาจก่อให้เกิดอันตรายรั่วไหล พนักงานส่งน้ำมันจะทำการเร่งคันเร่งอย่างช้าๆเพื่อดันน้ำมันที่ยังคงค้างอยู่ภายในท่อ และปิดสวิทย์ปั๊มพร้อมกับดับเครื่องยนต์ เจ้าหน้าที่รับน้ำมันปิดวาล์วที่ถังรับ พนักงานส่งน้ำมันทำการปิดวาล์วต่างๆที่รถส่งน้ำมันตามลำดับแล้วจึงนำถังเดรนรองรับน้ำมันที่เหลือค้างสาย

  • ตรวจสอบว่ารถส่งน้ำมันว่างเปล่า พนักงานส่งน้ำมันและเจ้าหน้าที่รับน้ำมันจะตรวจสอบผ่านการเปิดระบบลม เปิดตู้คอนโทรลวาล์ว เปิดฟุตวาล์วในช่องที่ต้องการตรวจสอบที่ลงน้ำมันเสร็จแล้วเท่านั้น แล้วจึงเริ่มตรวจสอบน้ำมันที่บริเวณหลังถังภายหลังลงน้ำมันในถังน้ำมันเหล็กเสร็จแล้ว เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำมันค้างหลงเหลืออยู่ภายในถัง ยังมีอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญคือการตรวจสอบปริมาณน้ำมันที่ถังน้ำมันเหล็กของผู้รับว่าปริมาณที่ได้รับนั้นถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ถูกต้องให้พนักงานส่งน้ำมันทำการติดต่อบริษัทอีกที

  • ขั้นตอนสุดท้าย ในขั้นตอนนี้ผู้รับน้ำมันสามารถร่วมการตรวจสอบเอกสารรับน้ำมันพร้อมกับผู้ส่งน้ำมันที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่ง โดยลงชื่อในใบส่งของชั่วคราวพนักงานส่งน้ำมันจึงจะทำการมอบสำเนาให้กับผู้รับน้ำมันเป็นอันเสร็จขั้นตอน

เราจะเห็นได้ว่ากระบวนการขั้นตอนการรับน้ำมันลงถังน้ำมันเหล็กนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบความปลอดภัยในทุกขั้นตอน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ และเพื่อผู้ประกอบการสามารถมั่นใจได้ว่าขั้นตอนการรับน้ำมันลงถังน้ำมันเหล็กของเรานั้นมีความปลอดภัยได้รับมาตรฐานหรือไม่ สามารถเข้ารับบริการการให้คำปรึกษากับผู้ให้บริการด้านน้ำมันคุณภาพอย่าง บริษัท พีดี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย 2018 จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเข้า ผลิต และจัดจำหน่ายหัวจ่ายน้ำมัน ตู้จ่ายน้ำมัน ปั๊มดูดน้ำมันเชื้อเพลิง โปรแกรมจัดการน้ำมัน รวมไปถึงถังน้ำมันเหล็กที่มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐาน มีทีมงานมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านการรับน้ำมันลงถังน้ำมันเหล็กที่สามารถให้คำปรึกษากับเจ้าของกิจการปั๊มน้ำมันที่ต้องการให้ทุกขั้นตอนมีความปลอดภัย มาตรฐาน ปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ :
บจก.พีดีเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ซัพพลาย
โทรศัพท์ : 065-5121818 (ฝ่ายขาย) หรือ 089-9966974 (สายด่วน)
Website : www.pdesupply.com
Email : peerapong.p@pdesupply.com
LINE : @pdengineering