จะรู้ได้อย่างไรเมื่อมีน้ำผสมกับน้ำมันในถังน้ำมัน ถังน้ำมันเหล็ก

สาเหตุและวิธีสังเกตอันตรายจากน้ำปนเปื้อน ในถังน้ำมัน ถังน้ำมันเหล็ก

 ปัญหาน้ำปนเปื้อนน้ำมันเชื้อเพลิง

อีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและก๊าซธรรมชาติไม่อยากให้เกิดขึ้นนั่นก็คือน้ำมันเชื้อเพลิงมีการปนเปื้อนของน้ำผสมเข้าด้วยกันอยู่ ไม่ว่าจะเป็นภายในถังน้ำมันของลูกค้า หรือ ถังน้ำมันเหล็กที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงของเราอยู่หากพบว่ามีน้ำปนเปื้อนในน้ำมันเชื้อเพลิงจะสามารถส่งผลเสียต่อเจ้าของกิจการได้โดยตรงและอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานน้ำมันเชื้อเพลิงของเราได้อีกด้วย เราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องคอยบำรุงรักษาถังน้ำมันเหล็กและทดสอบน้ำมันเชื้อเพลิงของเราเป็นประจำเพื่อความปลอดภัยต่อทั้งผู้ใช้งานและผู้ใช้บริการน้ำมันของเรา

 

อันตรายของปัญหาน้ำปนเปื้อนในน้ำมันเชื้อเพลิง ในถังน้ำมันเหล็ก

โดยธรรมชาติของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดีมีคุณภาพไม่ควรมีสิ่งปนเปื้อนใดๆผสมอยู่โดยเฉพาะสิ่งปนเปื้อนที่เป็นอนุภาคแข็งและน้ำ เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ของลูกค้าได้โดยตรง เนื่องจากความชื้นสามารถทำให้คุณสมบัติในการหล่อลื่นของน้ำมันลดลง ส่งผลกระทบต่อการทำงานของปั๊ม หากความชื้นเข้าไปที่ห้องเผาไหม้จะทำให้กลายเป็นไอน้ำและสร้างความเสียหายต่อเครื่องจักรได้ในภายหลังเราจึงควรตรวจสอบถังน้ำมันเหล็กเป็นระยะ อีกทั้งปัญหาน้ำปนเปื้อนในน้ำมันเชื้อเพลิงยังสามารถส่งผลต่อความเสถียรของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลง น้ำมันที่ไม่เสถียรนั้นจะส่งผลให้ภายในระบบภายในเครื่องยนต์อย่างตัวกรองและหัวฉีดตัน ประสิทธิภาพการเผาไหม้ต่ำลงทำให้กำลังเครื่องยนต์ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และยังพบว่าปัญหาน้ำปนเปื้อนในน้ำมันเชื้อเพลิงจากการขาดการตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิงในถังน้ำมันเหล็กยังก่อให้เกิดแบคทีเรียและเชื้อราที่สามารถแพร่พันธุ์ในน้ำ หากเราปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่แก้ไขเป็นระยะเวลานานยังสามารถสร้างกรดที่ส่งผลต่อคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีคุณภาพแย่ลงอย่างชัดเจน

 

สาเหตุของปัญหาน้ำปนเปื้อนน้ำมันเชื้อเพลิง 

ไม่บ่อยนักที่เราจะพบปัญหาน้ำปนเปื้อนน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ายังมีโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวซึ่งโดยปกติแล้วอาจจะเกิดได้จากสาเหตุ

 • การส่งมอบจากโรงกลั่นที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดจากความผิดปกติบางอย่างในกระบวนขั้นตอนที่เอื้อต่อการทำให้น้ำเข้าไปปนเปื้อนในเชื้อเพลิง และถูกส่งต่อมายังถังน้ำมันเหล็กภายในปั๊มของเรา ซึ่งมีความเป็นไปได้น้อยมากที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากโดยปกติแล้วโรงกลั่นจะมีมาตรฐานการทำงานและการตรวจสอบที่เป็นประจำอยู่แล้ว

 • เกิดจากภายในถังน้ำมันเหล็กของเรา คือสาเหตุหลักที่เรามักจะพบได้บ่อยครั้งหากเราขาดการตรวจสอบถังน้ำมันเหล็กที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงของเราอยู่เป็นประจำหรือหากถังน้ำมันเหล็กปิดไม่สนิท เมื่อฝนตกหรืออยู่ภายในสภาพอากาศเย็นชื้นในฤดูฝน อาจทำให้มีน้ำบางส่วนซึมเข้าไปภายในถังน้ำมันเหล็กของเรา อีกทั้งถังน้ำมันเหล็กยังไวต่อการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำเนื่องจากสาเหตุอุณหภูมิสภาพแวดล้อมที่ต่ำที่เอื้อต่อการสะสมของน้ำจนเกิดเป็นปัญหาน้ำปนเปื้อนในน้ำมันเชื้อเพลิงในท้ายที่สุด

 

วิธีตรวจสอบน้ำปนเปื้อนน้ำมันเชื้อเพลิง ในถังน้ำมันเหล็ก ของเรา

เนื่องจากปัญหาน้ำปนเปื้อนน้ำมันเชื้อเพลิงที่สามารถส่งผลเสียต่อผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการได้โดยตรง เราจึงควรตรวจสอบคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงภายในที่เก็บถังน้ำมันเหล็กของเราอยู่เป็นประจำโดยที่น้ำมันแต่ละประเภทนั้นมีวิธีการตรวจสอบที่แตกต่างกันออกไป 

 • น้ำมันเบนซิน
  • ตรวจสอบจากคุณภาพสีและลักษณะที่ปรากฏ : เราสามารถสังเกตความแตกต่างระหว่างน้ำมันชนิดต่างๆที่มีสีเฉพาะตัวได้เบื้องต้น โดยใช้อุปกรณ์ขวดหรือแก้วใสสำหรับใส่น้ำมันตัวอย่าง น้ำมันเบนซินที่ปราศจากการปนเปื้อนของน้ำจะมีลักษณะสีเหลืองเด่นชัด และต้องมีลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีความขุ่น ไม่พบการแยกชั้น ไม่มีลักษณะของสารแขวนลอยและตะกอนเจือปน ในกรณีที่มีน้ำปนเปื้อนในน้ำมันเบนซินจะมีลักษณะแยกชั้นไม่เป็นเนื้อเดียวกันโดยพบว่าน้ำอยู่ด้านล่างของแก้วหรือขวดซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากการปนเปื้อนภายในถังน้ำมันเหล็กของเรา

  • ตรวจสอบจากค่าความถ่วง API : สำหรับตรวจหาค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำมันเชื้อเพลิงมีหน่วยเป็นองศา (°) ซึ่งกําหนดขึ้นโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งสหรัฐอเมริกา (American Petroleum Institute) เป็นค่าที่แสดงความหนัก-เบาของน้ํามัน สามารถวัดได้โดยใช้เครื่องมือ ที่เรียกว่า ไฮโดรมิเตอร์ (Hydrometer) โดยการจุ่มไฮโดรมิเตอร์ลงไปตรวจสอบในตัวอย่างน้ำมัน แล้วอ่านค่าความถ่วง API ที่ขีดระดับของไฮโดรมิเตอร์ซึ่งตรงกับระดับน้ำมันและหลังจุ่มอยู่ในน้ำมัน เราสามารถนำค่าความถ่วง API พร้อมค่าอุณหภูมิในการเปิดตารางแปลงค่า ควรจะได้ค่าความถ่วง API ที่อุณหภูมิ 60 ° F (15.6 ° C) หากไม่ตรงมีความเป็นไปได้ที่น้ำมันของเราจะมีการปนเปื้อนเกิดขึ้น

 • น้ำมันแก๊สโซฮอล์
  • ตรวจสอบจากคุณภาพสีและลักษณะที่ปรากฏ : โดยที่น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี 10 ออกแทน 91 จะมีลักษณะสีเขียวเด่นชัด, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี 10 ออกเทน 95 จะมีลักษณะสีส้มเด่นชัด, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี 20 และ อี 85 จะไม่กำหนดสีจึงควรตรวจสอบจากลักษณะสีตั้งแต่ตอนรับน้ำมันลงถังน้ำมันเหล็กของเราเพื่อความแน่ชัด ลักษณะของน้ำมันที่ปรากฏควรเป็นลักษณะเหลวใส ไม่ขุ่น ไม่พบการแยกชั้น และไม่เจอสารแขวนลอยและตะกอน หากพบว่ามีน้ำปนในน้ำมันแก๊สโซฮอล์ เราจะสามารถสังเกตได้ถึงลักษณะแยกชั้น ไม่เป็นเนื้อเดียวกันโดยที่น้ำมันอยู่บริเวณด้านล่างของแก้วหรือขวดซึ่งอาจจะเกิดจากสาเหตุปนเปื้อนภายในถังน้ำมันเหล็กของเรา

  • ตรวจสอบจากค่าความถ่วง API : เราสามารถตรวจสอบได้เช่นเดียวกับน้ำมันเบนซิน โดยใช้ไฮโดรมิเตอร์ช่วงวัด 49 - 61 หรือ 59 - 71 และเทอร์โมมิเตอร์ช่วงวัดที่อุณหภูมิ 0 - 150 ° F หากไม่ตรงกับตารางแปลงค่ามีความเป็นไปได้ที่น้ำมันของเราจะมีการปนเปื้อนเกิดขึ้น

 • น้ำมันดีเซล
  • ตรวจสอบจากคุณภาพสีและลักษณะที่ปรากฏ : โดยที่น้ำมันดีเซลจะมีลักษณะสีเหลืองเด่นชัด และมีลักษณะที่ปรากฏเป็นของเหลวใส ไม่ขุ่น ไม่พบการแยกชั้น ไม่เจอสารแขวนลอยและตะกอน ในกรณีที่น้ำมีการปนเปื้อนในน้ำมันดีเซล เราจะสามารถสังเกตได้ว่ามีลักษณะขาวขุ่น ซึ่งอาจจะเกิดจากสาเหตุการปนเปื้อนภายในถังน้ำมันเหล็กของเรา

  • ตรวจสอบจากค่าความถ่วง API : เราสามารถตรวจสอบได้ในลักษณะเช่นเดียวกับน้ํามันเบนซิน โดยใช้ไฮโดรมิเตอร์ช่วงวัด 29 - 41 หรือ 39 - 51 และ เทอร์โมมิเตอร์ช่วงวัดท่ีอุณหภูมิ 0 - 150 ° F หากพบว่าไม่ตรงกับตารางแปลงค่ามีความเป็นไปได้ที่น้ำมันของเราจะมีการปนเปื้อนเกิดขึ้น

 

ตรวจสอบน้ำปนเปื้อนในน้ำมันเชื้อเพลิงโดยผู้เชี่ยวชาญ

เพราะว่าการตรวจสอบคุณภาพของน้ำมันนั้นถึงแม้เราจะสามารถทำได้ด้วยตนเองแต่ก็มีความจำเป็นที่ต้องอาศัยความชำนาญและความรู้เฉพาะทาง เพื่อให้สามารถตรวจสอบปัญหาน้ำปนเปื้อนในน้ำมันเชื้อเพลิงได้แม่นยำมากที่สุดด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เราจึงควรเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ บริษัท พีดี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย 2018 จำกัด คือหนึ่งในนำเข้า ผลิต และจัดจำหน่ายหัวจ่ายน้ำมัน ปั๊มดูดน้ำมันเชื้อเพลิง ตู้จ่ายน้ำมัน ถังน้ำมันเหล็กระบบจัดการน้ำมันที่มีประสิทธิภาพ ทั้งยังเชี่ยวชาญด้านการให้บริการปัญหาที่เกี่ยวกับน้ำมันอย่างเช่นปัญหาน้ำปนเปื้อนในน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมตรวจหาสาเหตุที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งต่อผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการได้โดยตรงโดยเครื่องมือคุณภาพสูง

เราจะเห็นได้ว่าปัญหาน้ำปนเปื้อนในน้ำมันนั้นสามารถส่งผลเสียต่อผู้ใช้งานในด้านการทำงานของเครื่องยนต์ได้อย่างมาก อีกทั้งยังสามารถส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินได้เช่นเดียวกัน เราจึงควรหมั่นตรวจสอบคุณภาพของน้ำมันภายในถังน้ำมันเหล็กของเราเพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่าผู้ใช้งานได้รับน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพ สำหรับเจ้าของกิจการปั๊มน้ำมันท่านใดที่กำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำมันการเลือกใช้บริการจาก บริษัท พีดี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย 2018 จำกัด ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสม ด้วยความเชี่ยวชาญในด้านการนำเข้า ผลิต และจัดจำหน่าย หัวจ่ายน้ำมัน ปั๊มดูน้ำมันเชื้อเพลิง ตู้จ่ายน้ำมัน คุณภาพทั้งยังมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมันเชื้อเพลิงโดยตรงที่สามารถให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับน้ำปนเปื้อนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้ได้คุณภาพน้ำมันที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานทั้งผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ :
บจก.พีดีเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ซัพพลาย
โทรศัพท์ : 065-5121818 (ฝ่ายขาย) หรือ 089-9966974 (สายด่วน)
Website : www.pdesupply.com
Email : peerapong.p@pdesupply.com
LINE : @pdengineering