เหตุใดจึงต้องสร้างอ่างกักเก็บน้ำมัน ล้อมรอบถังน้ำมันบนดิน

เพิ่มความปลอดภัยให้กับถังน้ำมันบนดินด้วยอ่างกักเก็บน้ำมัน

ถังน้ำมัน

ถังน้ำมันคืออีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันอย่างปั๊มน้ำมัน ด้วยคุณสมบัติหลักของถังน้ำมันที่สามารถกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเอาไว้สำหรับจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้ลูกค้าหรือนำไปใช้งานในด้านอื่นๆ ทั้งยังสามารถช่วยควบคุมคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงคงประสิทธิภาพในการใช้งานให้พร้อมอยู่เสมอป้องกันการปนเปื้อนของสิ่งต่างๆที่จะทำให้คุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงของเราลดลง และสำหรับถังน้ำมันบนดินที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกๆปั๊มน้ำมันนั้นยังต้องมีอีกหนึ่งสิ่งที่เรียกว่าอ่างกักเก็บน้ำมันเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นเอง

 

อ่างกักเก็บน้ำมันคืออะไร?

อ่างกักเก็บน้ำมัน (Bund Wall) หรือในอีกชื่อที่มักจะนิยมเรียกกันว่า เขื่อนกักเก็บน้ำมัน มีความสำคัญอย่างมากกับอุตสาหกรรมน้ำมันที่จำเป็นต้องมีถังน้ำมันสำหรับเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับอ่างกักเก็บน้ำมันนี้จะมีหน้าที่สำคัญกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือถังน้ำมันของเราเกิดการชำรุด ซึ่งจะคอยกักเก็บน้ำมันที่มีการรั่วไหลออกมาจากถังน้ำมัน ช่วยป้องกันไม่ให้น้ำมันเชื้อเพลิงที่รั่วไหลออกไปสู่ภายนอก อย่างเช่นในกรณีคราบน้ำมันที่ถูกชะล้างโดยน้ำฝน หรือจะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการหยดเลอะเทอะภายหลังจากการใช้งาน อ่างกักเก็บน้ำมันนี้จะกักเก็บน้ำมันเหล่านั้นเอาไว้ป้องกันน้ำมันเชื้อเพลิงไหลลงสู่พื้นดิน หรือ ไหลลงเข้าสู่แหล่งแม่น้ำต่างๆ เนื่องจากสารน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นสามารถส่งผลอันตรายต่อทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้ จึงมีความจำเป็นต้องมีอ่างกักเก็บน้ำมันสำหรับถังน้ำมันที่อยู่บนดิน

 

พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกับอ่างกักเก็บน้ำมัน

อีกหนึ่งข้อสำคัญที่เราจำเป็นต้องมีอ่างกักเก็บน้ำมันสำหรับป้องกันอุบัติติเหตุต่างๆที่สามารถเกิดขึ้นได้ภายหลังการใช้งานถังน้ำมันนั่นก็คือด้านกฎหมายบังคับใช้ที่เราจำเป็นต้องทำตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานและผู้ใช้บริการ

 • การตั้งถังน้ำมันขนาดใหญ่เหนือพื้นดินที่เก็บน้ำมันชนิดไวไฟมาก, ชนิดไวไฟปานกลาง และชนิดไวไฟน้อยที่มีจุดวาบไฟไม่เกิน 93 องศาเซลเซียสต้องมีระยะปลอดภัยตามที่กำหนดโดยได้แก่
  • ระยะห่างระหว่างถังน้ำมันกับขอบด้านในของเขื่อน กำแพง หรือบ่อเก็บกักน้ำมัน สำหรับถังน้ำมันแนวตั้งไม่น้อยกว่า ½ ของความสูงของถังและสำหรับถังน้ำมันแนวนอนไม่น้อยกว่า ½ ของความสูงของถัง
  • ระยะห่างระหว่างถังน้ำมันกับสันเขื่อนด้านนอก กรณีมีกลุ่มถังน้ำมันสองกลุ่มติดกัน สำหรับถังน้ำมันแนวตั้งไม่น้อยกว่า 15 เมตรและสำหรับถังน้ำมันแนวนอนไม่น้อยกว่า 15 เมตร
  • ระยะห่างระหว่างสันเขื่อนด้านในกับเขตที่ดินหรือแหล่งจุดติดไฟถาวร สำหรับถังน้ำมันแนวตั้งไม่น้อยกว่า 15 เมตรและสำหรับถังน้ำมันแนวนอนไม่น้อยกว่า 15 เมตร

 • การตั้งถังน้ำมันเหนือพื้นดินที่เก็บน้ำมันชนิดไวไฟน้อย ที่มีจุดวาบไฟเกิน 93 องศาเซลเซียสต้องมีระยะปลอดภัยโดยรอบตัวที่เก็บน้ำมันตามกำหนดได้แก่
  • ระยะห่างระหว่างถังน้ำมันกับขอบด้านนอกของเขื่อน กำแพง หรือบ่อเก็บกักน้ำมันไม่น้อยกว่า 3 เมตร
  • ระยะห่างระหว่างถังน้ำมันกับขอบด้านในของเขื่อน กำแพง หรือบ่อเก็บกักน้ำมันไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร

 • บริเวณถังน้ำมันหรือกลุ่มถังน้ำมันและแท่นจ่ายน้ำมันต้องล้อมรอบด้วยวัสดุที่แข็งแรงและไม่ติดไฟ ต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร และต้องมีระยะห่างกับถังน้ำมันและแท่นจ่ายน้ำมันไม่น้อยกว่า 15 เมตรรั้วต้องทำด้วยวัสดุที่แข็งแรงและไม่ติดไฟ

 • ถังหรือกลุ่มถังน้ำมันต้องมีเขื่อน กำแพง หรือบ่อเก็บกักน้ำมันล้อมรอบ โดยเขื่อน กำแพงหรือบ่อเก็บกักน้ำมันนั้นมีความจำเป็นต้องมีลักษณะตามที่กำหนดดังนี้
  • ต้องมีขนาดพอที่จะเก็บน้ำมันของถังน้ำใบที่ใหญ่ที่สุด และต้องมีความมั่นคงแข็งแรง
  • ต้องมีความสูงไม่เกิน 3 เมตร โดยเริ่มวัดจากขอบบนสันเขื่อน กำแพง หรือบ่อเก็บกักน้ำมันด้านนอก แต่จะยกเว้นในกรณีที่สภาพ
   ภูมิประเทศไม่เอื้ออำนวยจะมีความสูงเกินกว่า 3 เมตรก็ได้แต่ต้องได้ผ่านการยินยอมและได้รับการตรวจสอบจากกรมธุรกิจพลังงานเสียก่อน
  • ถังน้ำมันที่เก็บน้ำมันชนิดไวไฟมากที่ตั้งเป็นกลุ่มถังน้ำมันภายในเขื่อน กำแพง หรือบ่อเก็บกักน้ำมันหากถังน้ำมันนั้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 45 เมตรต้องทำเขื่อน กำแพง หรือบ่อเก็บกักน้ำมันย่อยซึ่งสูงไม่น้อยกว่า 0.45 เมตรแต่ไม่เกิน 3 เมตรเพื่อกั้นถังน้ำมันนั้นอีกทีหนึ่ง โดยมีปริมาณความจุไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของปริมาณความจุของถังน้ำมัน
  • ในกรณีเขื่อนเป็นเขื่อนดินที่มีความสูงที่มากกว่า 0.90 เมตรต้องมีส่วนบนเรียบและมีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร
  • พื้นที่ในบริเวณเขื่อน กำแพง หรือบ่อเก็บกักน้ำมันต้องมีความลาดเอียงออกจากถังน้ำมันไม่น้อยกว่า 1 ใน 100 ไปที่ผนังเขื่อน กำแพง หรือบ่อเก็บกักน้ำมันเป็นพื้นดิน และต้องทำการบดอัดดินให้มีความแน่นสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้า

 • ภายในเขื่อน กำแพง หรือ บ่อเก็บกักน้ำมันห้ามไม่ให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำมันที่ใช้สำหรับรับหรือจ่ายน้ำมัน จุดรับหรือจุดจ่ายน้ำมัน และห้ามมิให้เก็บวัสดุหรืออุปกรณ์ใดๆภายในพื้นที่

 • ให้ติดตั้งสะพานข้ามแนวเขื่อนหรือกำแพงเก็บกักน้ำมัน ในกรณีต่อไปนี้
  • เขื่อนหรือกำแพงกักเก็บน้ำมันมีความสูงเกิน 0.90 เมตร
  • เขื่อนดินที่มีความสูงเกิน 2 เมตร
  • และสะพานต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ใช้วัสดุที่แข็งแรงไม่ติดไฟ โดยติดตั้งอย่างน้อยสองจุดในตำแหน่งตรงข้ามกันและตั้งอยู่ใกล้กับหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

ติดตั้งถังน้ำมันด้วยความปลอดภัยกับผู้ให้บริการคุณภาพ

เพราะการติดตั้งถังน้ำมันภายในปั๊มน้ำมันนั้นเรามีความจำเป็นต้องสร้างอ่างกักเก็บน้ำมันที่ได้มาตรฐาน เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อกิจการของเราได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เราจึงควรเลือกใช้บริการติดตั้งจากผู้ให้บริการคุณภาพที่มั่นใจได้ถึงมาตรฐานในการทำงาน ปลอดภัยทุกขั้นตอน บริษัท พีดี เอ็นจิเนี่ยริ่ง แอนด์ซัพพลาย 2018 จำกัด คืออีกหนึ่งผู้ให้บริการคุณภาพ ผู้นำเข้า ผลิต และจัดจำหน่ายหัวจ่ายน้ำมัน ปั๊มดูดน้ำมันเชื้อเพลิง ตู้จ่ายน้ำมัน ระบบจัดการน้ำมัน รวมไปถึงถังน้ำมันคุณภาพ ทั้งยังมีบริการก่อสร้างสถานีบริการทั้งชนิดถังบนดินและใต้ดินให้เป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงพลังงานที่มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพ มีมาตรฐานทุกขั้นตอน ปลอดภัยไร้กังวล

เราจะเห็นได้ว่าอ่างกักเก็บน้ำมันนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้หากทำการติดตั้งถังน้ำมันบนดิน ด้วยคุณสมบัติที่มากประโยชน์และยังต้องเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกำหนด เราจึงควรทำอ่างกักเก็บน้ำมันที่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอสำหรับใช้งานได้อย่างปลอดภัย สำหรับผู้ที่สนใจเลือกใช้บริการติดตั้งถังน้ำมันพร้อมอ่างกักเก็บน้ำมันคุณภาพ การเลือกใช้บริการจาก บริษัท พีดี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย 2018 จำกัดก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสม ด้วยประสบการณ์การให้บริการมาแล้วอย่างมากมาย เป็นผู้นำเข้า ผลิต และจัดจำหน่ายคุณภาพ และยังมีทีมงานมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านถังน้ำมัน อ่างกักเก็บน้ำมันคุณภาพ ที่สามารถให้บริการติดตั้ง ก่อสร้าง รวมไปถึงให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่สนใจได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ

 

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ :
บจก.พีดีเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ซัพพลาย
โทรศัพท์ : 065-5121818 (ฝ่ายขาย) หรือ 089-9966974 (สายด่วน)
Website : www.pdesupply.com
Email : peerapong.p@pdesupply.com
LINE : @pdengineering