การคาริเบทถังน้ำมันคืออะไร แล้วเมื่อไหร่ถึงเวลาที่ต้องคาริเบทถังน้ำมัน

คืนประสิทธิภาพให้กับถังน้ำมันเหล็กด้วยวิธีการคาริเบทถังน้ำมัน

คาริเบทถังน้ำมันคืออะไร

ทราบหรือไม่ว่าถังน้ำมันเหล็กที่นิยมใช้งานในธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงนั้น ภายหลังจากการใช้งานมาแล้วระยะหนึ่ง มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับตรวจสอบมาตรฐานในการใช้งานของถังน้ำมันเหล็กเมื่อถึงเวลาที่กำหนดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั้นก็เพื่อผลประโยชน์ของผู้ประกอบการโดยตรง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถจัดสรรการใช้งานน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ชวนทำความรู้จักกับการคาริเบทถังน้ำมันเหล็กที่จะขาดไปไม่ได้ในการดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

การคาริเบทถังน้ำมันคืออะไร?

คาริเบท (Calibrate) คือการสอบเทียบค่าของอุปกรณ์หรือเครื่องมือวัด ที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันมาแล้วระยะเวลาหนึ่งให้กลับมาได้ค่าที่มาตรฐานอีกครั้ง ซึ่งสำหรับการคาริเบทถังน้ำมันเหล็กนั้นจึงหมายถึงการตรวจสอบให้แน่ใจว่าปริมาณความจุของถังน้ำมันเหล็กนั้นถูกต้องตรงตามสเกลวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงหรือไม่ สาเหตุที่ต้องมีการคาริเบทถังน้ำมันเหล็กภายหลังจากการใช้งานเป็นระยะเวลานานแล้วนั้นก็เป็นเพราะว่า รูปทรงของถังน้ำมันเหล็กอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้จากการใช้งานท่ามกลางสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิที่สูง - ต่ำสลับกันไป และยังรวมไปถึงความชื้นที่เกิดจากสภาวะอากาศอย่างในฤดูฝนก็มีส่วนที่จะทำให้โครงสร้างทั้งภายในและภายนอกของถังน้ำมันเหล็กนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลง อาจจะส่งผลให้เกิดการบุบหรือบวมกับถังน้ำมันเหล็กบางส่วน จนส่งผลให้ปริมาณการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงภายในถังน้ำมันเหล็กเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ในที่สุด การคาริเบทถังน้ำมันเหล็กนี้เองจึงเปรียบเสมือนการสอบเทียบปรับค่าความจุของถังน้ำมันเหล็กใหม่ให้ตรงกลับมาตรงกับค่ามาตรฐานมากที่สุดเพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการของผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

สาเหตุที่ต้องมีการคาริเบทถังน้ำมัน

แน่นอนว่าการที่ถังน้ำมันเหล็กของเราผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานแล้ว จะสามารถส่งผลให้ประสิทธิภาพในการใช้งานของถังน้ำมันเหล็กนั้นลดน้อยลงไปตามกาลเวลา ซึ่งการคาริเบทถังน้ำมันเหล็กนี้ไม่ได้หมายถึงการซ่อมถังน้ำมันเหล็ก แต่เป็นการตรวจเช็กถังน้ำมันเหล็กที่ผ่านการใช้งานไปแล้วสักระยะหนึ่งให้แน่ใจว่าตัวถังน้ำมันเหล็กนี้สามารถกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงได้ในปริมาณเท่าเดิมหรือไม่นั่นเอง พร้อมทั้งยังสามารถตรวจสอบคุณภาพด้านอื่น ๆ ภายในถังน้ำมันเหล็กได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งหากพบข้อบกพร่องอื่นๆก็จะสามารถส่งต่อให้กับผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านได้โดยตรง โดยการคาริเบทถังน้ำมันเหล็กนี้ยังมีข้อดีต่างๆที่จะเข้ามาช่วยในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างเช่น

  • ช่วยให้เราสามารถคำนวณการสต็อกน้ำมันได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น
  • ลดอัตราการคลาดเคลื่อนของสเกลระดับน้ำมันภายในตัวถังน้ำมันเหล็ก
  • ช่วยให้ทราบปริมาณความจุที่แน่ชัดของถังน้ำมันเหล็กว่ายังอยู่ในจุดคุ้มทุนการใช้งานหรือควรพิจารณาเปลี่ยนถังน้ำมันเหล็กใหม่ในการดำเนินกิจการ
  • ช่วยป้องกันปัญหาน้ำมันขาดสต็อกก่อนกำหนดเนื่องจากปริมาณการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงที่เปลี่ยนแปลงไป

เราควรคาริเบทถังน้ำมันทุกกี่ปี?

หากอ้างอิงตามกฎกระทรวงการซ่อมบำรุงถังเก็บน้ำมันและถังขนส่งน้ำมัน พ.ศ. 2560 ซึ่งได้รับอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ว่าให้มีการซ่อมบำรุงที่หมายถึง การบำรุงรักษา การดูแล การตรวจสอบ การตรวจวัด การตรวจความเรียบร้อย หรือการซ่อมแซมถังเก็บน้ำมัน ถังขนส่งน้ำมัน ระบบท่อน้ำมันและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับถังเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดี สามารถใช้งานได้โดยปลอดภัยหรือเพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น ซึ่งการซ่อมบำรุงถังเก็บน้ำมันตามวาระนี้ต้องตรวจสอบด้วยกัน 15 ข้อและหนึ่งในนั้นคือการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือวัดระดับน้ำมัน อุณหภูมิ รวมทั้งอุปกรณ์สัญญาณเตือนภัยซึ่งตรงกับความหมายของการคาริเบทถังน้ำมันเหล็กที่จำเป็นต้องปรับค่ามาตรฐานของสเกลวัดระดับน้ำมันภายในถังน้ำมันเหล็ก ซึ่งการซ่อมบำรุงตามวาระและการซ่อมบำรุงครบวาระตามกฎกระทรวงการซ่อมบำรุงถังเก็บน้ำมันและถังขนส่งน้ำมัน พ.ศ. 2560 ได้กำหนดไว้ว่า

  • การซ่อมบำรุงตามวาระให้ดำเนินการทุกๆหนึ่งปี
  • การซ่อมบำรุงครบวาระให้ดำเนินการตามระยะเวลา โดยแบ่งดังนี้
  • ทุกสิบห้าปี สำหรับคลังน้ำมัน
  • ทุกสิบปี สำหรับสถานที่เก็บรักษาน้ำมันและสถานีบริการน้ำมัน
  • ทุกหกปี สำหรับถังขนส่งน้ำมัน


ปรึกษาการคาริเบทถังน้ำมันกับผู้ให้บริการคุณภาพ

เพราะว่าการคาริเบทถังน้ำมัน โดยเฉพาะถังน้ำมันเหล็กที่นิยมใช้งานในสถานที่เก็บรักษาน้ำมันและสถานีบริการน้ำมันนั้นควรได้รับการดูแลอย่างแม่นยำ ทั้งวิธีการคาริเบทถังน้ำมันเหล็ก และการตรวจสอบรอบการคาริเบทถังน้ำมันเหล็กที่เราใช้งานอยู่ เราจึงควรเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพในการให้บริการ บริษัท พีดี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย 2018 จำกัด คืออีกหนึ่งผู้นำด้านระบบจัดการน้ำมันครบวงจรสำหรับผู้ประกอบการโดยเฉพาะ เป็นผู้นำเข้า ผลิตและจำหน่ายหัวจ่ายน้ำมัน ปั๊มดูดน้ำมันเชื้อเพลิง ตู้จ่ายน้ำมัน ถังน้ำมัน ระบบจัดการน้ำมัน ไว้ใช้เองในกิจการ นอกจากนี้ยังมีบริการรับปรึกษาและออกแบบระบบจัดการน้ำมัน และยังรวมไปถึงการปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการคาริเบทถังน้ำมันที่ใช้งานผ่านผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ มั่นใจได้ถึงคุณภาพในการให้บริการด้วยประสิทธิภาพมาตรฐานในการทำงานทุกขั้นตอน


จะเห็นได้ว่าการคาริเบทถังน้ำมันเหล็กนั้น นอกจากจะอยู่ในเกณฑ์ที่เราต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 แล้วยังเป็นส่วนที่จะเข้ามาช่วยให้การดำเนินกิจการของผู้ประกอบการธุรกิจสถานีบริการน้ำมันนั้นกลับมามีประสิทธิภาพมากที่สุดอีกหนึ่งช่องทาง ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานสอบเทียบปริมาตรความจุประจำถังน้ำมันเหล็กให้ได้ค่ามาตรฐานที่สุดสำหรับให้บริการนั่นเอง สำหรับผู้ประกอบการสถานที่เก็บรักษาน้ำมันหรือสถานีบริการน้ำมันท่านใดที่ต้องการปรึกษาเรื่องการคาริเบทถังน้ำมัน การเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการคุณภาพอย่าง บริษัท พีดี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย 2018 จำกัด ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสม ด้วยความเป็นผู้นำด้านระบบจัดการน้ำมันครบวงจรที่มีประสบการณ์ในการให้บริการมาแล้วยาวนานหลายปี อีกทั้งยังมีทีมงานมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านระบบจัดการน้ำมันโดยเฉพาะ สามารถให้คำปรึกษา และบริการที่เกี่ยวข้องกับการคาริเบทถังน้ำมันเหล็กเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจได้อย่างตรงจุด ด้วยมาตรฐานในการให้บริการทุกขั้นตอน

 

 

สนใจสอบถามใบอนุญาตสถานีบริการน้ำมัน ตู้จ่ายน้ำมัน ถังน้ำมัน ถังน้ำมันเหล็ก
รายละเอียดและราคา ติดต่อ :

บจก.พีดีเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ซัพพลาย
โทรศัพท์ : 065-5121818 (ฝ่ายขาย) หรือ 089-9966974 (สายด่วน)
Website : www.pdesupply.com
Email : peerapong.p@pdesupply.com
LINE : @pdengineering